۰۴ اردیبهشت، ۱۳۸۷

! Happy Birthday Dear JackWish you 171 years of success !

۲۷ فروردین، ۱۳۸۷

Wasn`t Born To Follow


چند روزپيش واسه به موقع رسيدن سر قرارم مجبور شدم با يه موتوری برم . کلا يه ربعی سوار موتوربودم وازهمون دقيقه اول که سوارشدم يه حس جالبی داشتم . سرعت وحرکت باموتورملموستره نسبت به ماشين . قسمتی از مسيرمون تو بزرگراه بود وهمينجور
که سرعتمون زيادترمیشد لذت بيشتری می بردم ووزش باد بين موهام درون لحظات عين معنای آزادی ورهائی بود.
بعدازظهرهمون روز به ياد اين قضيه افتادم وفکرکردم اگه بجای اون موتوردربداغون يه موتورآمريکائی مثلا هارلی ديويدسون سوار شی چه حسی داره.
به اينجا که رسيدم ياد فيلم Easy Rider افتادم وSoundtrack های جاده ای وزيبای اين فيلم . يکی ازبهترين آنها بنام
I wasn't born to follow کار گروه The byrds، اين آهنگ بخوبی حس فيلمو منتقل می کنه :


Oh I'd rather go and journey
Where the diamond crescent's glowing and
Run across the valley
Beneath the sacred mountain
And Wander through the forest
Where the trees have leaves of prisms
And break the light in colors
That no-one knows the names of
And when it's time I'll go and wait
Beside a legendary fountain
Till I see your form reflected
In it's clear and jeweled waters
And if you think I'm ready
You may lead me to the chasm
Where the rivers of our vision
Flow into one another
I will watch her dive beneath
The white cascading waters
She may beg she may plead
She may argue with her logic
And then mention all the things I'll lose
That really have no value
In the end she will surely know
I wasn't born to follow

The First Post


Big Things Have Small Beginnings !