۱۲ اردیبهشت، ۱۳۸۸

قشم، درمسير فرودگاه،
آقای راننده: من يکی دوساله تاکسی دارم.
- خوب قبلن چی کار می کردين؟
- تو کار قاچاق بودم.