۲۵ شهریور، ۱۳۹۰

*

تنهایم مگذار

بدون تکیه‌گاه وسرپناه
زیر این باران تند
تنهایم مگذار

رهایم مکن
حالا که جایی برای رفتن نمانده
حالا که سایه‌‌ی واقعیت بر شانه‌‌ام سنگینی می‌کند
رهایم مکن

رهایم مکن
دراین شب تاریک،
وقت زوزه کشیدن باد
رهایم مکن

در این دنیای دیوانه
باقلبی شکسته
رهایم مکن

تنهایم مگذار
حالا که پرده رویاها فروافتاده

تنهایم مگذار
حالا که دیگر روزگارم، روزگارمان گذشته


Lyrics: "Don't leave me now"
Supertramp (1982)

*Masuleh