۱۰ فروردین، ۱۳۸۸

Something's Gotta Give"With my sunglasses on,
I'm Jack Nicholson.
Without them,
I'm fat and seventy."

P.S. I Love You.

۰۹ فروردین، ۱۳۸۸

So mother, think on me no more

In Bruges
St John the Gambler


When she had twenty years she turned to her mother
Saying mother, I know that you`ll grieve
But Ive given my soul to st john the gambler
Tomorrow comes time leave
For the hills cannot hold back my sorrow forever
And dead men lay deep round the door
The only salvation that`s mine for the asking
So mother, think on me no more
...۰۶ فروردین، ۱۳۸۸Under the Moon
Camel۰۲ فروردین، ۱۳۸۸

Children's laughter in my ears...


1) سالهای قبل زمانی که برای کنکور شبها بيدار می ماندم عادت کرده بودم سيگاری دود کنم و تعداد روزهای مانده به پايان آن شبها را بر فيلتر سيگار می نوشتم و بر شيروانی روبرو پرتاب می کردم، برگهای شاخه درختی بر شيروانی می ريخت و ته سيگارها را می پوشاند تا اينکه روزی کارگران بجان خانه افتادند و برگها کنار رفتند و حجم انبوه فيلترها نمايان شدند. هرچند فيلترهای نارنجی رنگ لابلای سفيدها که متعلق به پنجره بالاييمان بوده هم تک و توک بچشم می آمد، ولی سفيدها بطرز وحشتناکی زياد بودند.
آنها براستی پرتره ای از کف سفيدرنگ گرداب انتظار بودند.
نوروز بهترين وقت دفن ته سيگارهای قديمی و کهنه است.
2) نوروز حکايت تغيير را برايمان بازگو می کند، و تمکين ما را درمقابل غير قابل تغيير بودن اين اصل می طلبد. اينکه در حرکت بودن يا حداقل حس حرکت چقدر مهم است و ايستادن و ثابت بودن چقدر ويرانگر.
3) نوروز خيلی جدی مارا بياد گذشت زمان می اندازد، واين که زمان همچون رودی جاری است و ما شناور درآن. و بعد طنين فرياد ديويد گيلمور در ترانه تايم تکانمان می دهد:
"تو جوانی و عمر طولانی است و امروز وقت برای تلف کردن داری
و آن وقت يک روز می بينی ده سال را پشت سر گذاشته ای
هيچ کس نگفت بدوی
شليک تير شروع مسابقه را نشنيدی"
4) نوروز از ما قوت و استقامت می طلبد، تجديد باور کنيم که همه چيز رو به بهبودی پيش می رود، ويادی از گذشتگانمان بکنيم، زنجيرپيوندمان را مستحکمتر سازيم، روح خندانشان را حی و حاضر لمس کنيم وقتی شورو اشتياق کودکان بوقت بازکردن کاغذ کادوها، دروديوار خانه هايمان را رنگ وبوی طراوت وسرزندگی می زند.
5) نوروزتان مبارک.

۱۷ اسفند، ۱۳۸۷

گاهی انسانها 28 ساله می شوند.