۲۸ خرداد، ۱۳۸۷

High Hopes


فاصله بين واقعيت و ايده آل هميشه برام جذاب بوده. مساله اساسی اينه که چی هستی چی می خوای بشی ، چیا داری چيو می خوای بدست بياری .
در صحنه ای از فيلم Carlito`s Way آلپاچينو ( که تازه اززندان آزاد شده) رو روی پشت بام می بينيم که داره معشوقشو که مشغول باله است از ساختمون روبرويی نگاه می کنه ، برای اينکه بارون خيسش نکنه در سطل زباله رو بالا سرش می گيره .
اون ايده ای که پشت اون درسطل زبالس ، دوست دارم.
گاهی نهايت آرزوهات فقط يک عرض خيابون باهات فاصله داره ولی هزينه ای که بايد برای رد شدن از خيابون بدی قابل باورنيست .0 نظرات: