۲۹ خرداد، ۱۳۸۷

Hit Me ChiefHit me baby , i got the moves ,i got them, chiiiiiiief

Destination Or Way To Destination

حرکت با سرعت 100 کيلومتر درساعت ازميان مناظرحتی يک ارزن هم ما را قوی تر ، شادتر يا عاقلتر نمی کند.

درجهان هميشه بيش از آنچه انسانها قادر به ديدن هستند ديدنی وجود دارد. مشروط بر اينکه آرامتر قدم بردارند درحرکت سريع بهتر نمی بينند.

چيزهای با ارزش را بايد ديد وتعمق کرد، نه اينکه با شتاب از کنارشان عبور کرد .

گلوله ای که به سرعت می رود لطفی ندارد، و انسان ، اگر واقعا انسان است ، از حرکت آرام ضرری نمی بيند، چون سربلندی اش در رفتن نيست ،

بلکه در بودنست .

"هنر سيروسفر " آلن دوباتن

۲۸ خرداد، ۱۳۸۷

High Hopes


فاصله بين واقعيت و ايده آل هميشه برام جذاب بوده. مساله اساسی اينه که چی هستی چی می خوای بشی ، چیا داری چيو می خوای بدست بياری .
در صحنه ای از فيلم Carlito`s Way آلپاچينو ( که تازه اززندان آزاد شده) رو روی پشت بام می بينيم که داره معشوقشو که مشغول باله است از ساختمون روبرويی نگاه می کنه ، برای اينکه بارون خيسش نکنه در سطل زباله رو بالا سرش می گيره .
اون ايده ای که پشت اون درسطل زبالس ، دوست دارم.
گاهی نهايت آرزوهات فقط يک عرض خيابون باهات فاصله داره ولی هزينه ای که بايد برای رد شدن از خيابون بدی قابل باورنيست .